PERSONALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW W SPÓŁKACH KRAMP PL

§ 1
Wstęp

Przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste, zatem przygotowaliśmy poniższą informację w celu poinofmowania w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy. Niniejsza informacja określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, a także prawa przysługujące kandydatom podczas udziału w procesach rekrutacji.

§ 2
Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ustawa – Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Spółki Kramp PL – oznacza spółki: Kramp Sp. z o.o.; Grene Sp. z o.o.; Agerpol Sp. z o.o.; Kramp SAS Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, w miejscowości Modła Królewska,
ul. Skandynawska 1, 62-571 Stare Miasto, których głównym udziałowcem jest Kramp
Groep B.V., z siedzibą w Holandii, Breukelaarweg 33, 7051DW Varsseveld.
Grupa Kramp – oznacza wszystkie podmioty powiązane kapitałowo, w tym także spółki Kramp PL, których głównym udziałowcem jest Kramp Groep B.V., mające siedzibę w Państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwanych dalej Państwami członkowskimi EOG.
My, nasz, nasze – łącznie lub osobno każda ze spółek Kramp PL.
Kandydat – osoba biorąca udział w procesach rekrutacyjnych, w co najmniej jednej ze Spółek Kramp PL.

§ 3
Administrator danych osobowych kandydatów do pracy

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest odpowiednio Kramp Sp. z o.o., Grene Sp. z o.o., Agerpol Sp. z o.o. lub Kramp SAS Sp. z o.o. zgodnie z treścią ogłoszenia o pracę lub inną informacją przekazywaną przed wysłaniem dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Kramp, administratorem danych osobowych kandydatów oprócz spółek Kramp PL będą także odpowiednio podmioty Grupy Kramp zgodnie z treścią zgody i w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kandydatów oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych prosimy o kontakt odpowiednio:

 1. z Inspektorem Ochrony Danych w Kramp Sp. z o.o. za pomocą adresu e-mail: IODkramp.pl@kramp.com
 2. z Inspektorem Ochrony Danych w Grene Sp. z o.o. za pomocą adresu e-mail: IODgrene.pl@kramp.com
 3. z Inspektorem Ochrony Danych w Agerpol Sp. z o.o. za pomocą adresu e-mail: ochronadanych.agerpol.pl@kramp.com
 4. w Kramp SAS Sp. z o.o. za pomocą adresu e-mail: ochronadanych.krampsas.pl@kramp.com
§ 4
Administrator danych osobowych kandydatów do pracy

Przetwarzamy dane osobowe zawarte w przesłanych przez kandydata dokumentach aplikacynych (np. CV, list motywacyjny). W szczególności możemy przetwarzać następujące dane: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz wizerunek (jeżeli kandydat zamieści swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych).

W przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na udział w testach kompetencji, niezbędnych do określenia predyspozycji do zajmowania określonego stanowiska przetwarzamy również dane dotyczące wiedzy i umiejętności kandydatów (np. znajomość języków obcych).

§ 5
Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów przetwarzamy w następujących celach:

 1. przeprowadzenia procedury rekrutacji na wskazane stanowisko zgodnie
  z ogłoszeniem w ramach którego kandydat przesyła nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne,
 2. przeprowadzenia procedury trwających rekrutacji jeżeli kandydat przesłał do nas dokumenty aplikacyjne i nie wskazał w nich stanowiska,
 3. przeprowadzenia procedury przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli kandydat wyraził na to odrębną zgodę,
 4. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.
§ 6
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych kandydatów
 1. Dane osobowe kandydatów pozyskane przez nas na podstawie Kodeksu Pracy lub innych przepisów prawa (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie) przetwarzamy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 2. Dane osobowe, które kandydat wskazuje w przekazanych do nas dokumentach aplikacyjnych dodatkowo, niż określono w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek) przetwarzamy w opraciu o zgodę kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Dane osobowe kandydatów wskazane w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są do celów przyszłych rekrutacji w oparciu o zgodę kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. W przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy kandydatem a Spółkami Kramp PL w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy dane osobowe kandydatów w oparciu
  o prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółek Kramp PL przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
§ 7
Okres przetwarzania danych osobowych kandydatów

Dane osobowe kandydatów będziemy przetwarzać przez okres:

 1. nie dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy, od daty przekazania do nas dokumentów aplikacyjnych,
 2. trzech (3) lat od zakończenia procesu rekrutacji – w przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy kandydatem a podmiotem/podmiotami Grupy Kramp w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W określonych przypadkach możemy przetwarzać dane kandydata dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika
  z przepisów prawa.
§ 8
Profilowanie

Skuteczne prowadzenie procesów rekrutacyjnych i wybór najlepiej pasujących do stanowiska pracy kandydatów to cel w jakim możemy stosować profilowanie. Polega ono na ocenie (analizie lub prognozie) kwalifikacji kandydata, umiejętności, predyspozycji zawodowych lub innych cech, które są istotne przy wyborze kandydata na określone stanowisko pracy.

Nigdy taka ocena nie prowadzi do automatycznego podejmowania decyzji odnośnie udziału kandydata w rekrutacji czy wyników rekrutacji. Pomaga nam jedynie podjąć decyzje w danym procesie rekrutacji, aby móc dokonać obiektywnej i mierzalnej oceny kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji kandydata do zajmowania określonego stanowiska
w Spółkach Kramp PL lub innych podmiotach Grupy Kramp.

Profilowanie stosujemy gdy:

 1. przeprowadzane są testy kompetencji – dokonujemy oceny kwalifikacji, kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji kandydata do określonego stanowiska pracy. Oceny natomiast dokonujemy na podstawie wyników testów. Testy i profilowanie w tym celu przeprowadzamy tylko na podstawie zgody kandydata (podstawa prawna: art. 6 ust. lit.
  a RODO);
 2. przeprowadzamy analizę kandydatów w przeznaczonych do tego systemach elektronicznych (np. Workday) za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oznaczeń kandydatów. Oceniamy kandydatów pod kątem ich kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy.

Procesu oceny dokonujemy na podstawie informacji wskazanych przez kandydata
w dokumentach aplikacyjnych (np. CV, liście motywacyjnym). Profilowanie jest uzasadnione naszym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegającym na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy (np.
z uwagi na doświadczenie zawodowe lub wykształcenie).

§ 9
Przekazywanie danych osobowych kandydatów

Dane osobowe kandydatów przekazujemy następującym odbiorcom:

§ 10
Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Spółki Kramp PL przetwarzają dane osobowe kandydatów wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeżeli w przyszłości nastąpi zmiana w tym zakresie i dane będą przetwarzane poza obszarem EOG poinformujemy o tym kandydatów, których dane dotyczą.

§ 11
Prawa przysługujące kandydatom

Kandydat ma prawo do: